Kata

Kata

Znak pre slovo kata sa skladá z troch častí: ľavá horná časť znamená „tvar“, pravá horná časť výraz „rez“ a dolná časť „základ, krajinu“.

Obr. 1) Znak pre kata.
Poskladaním týchto troch významov môžeme toto slovo charakterizovať ako „formu, ktorá vystrihuje základ.“Kata symbolizuje boj proti niekoľkým fiktívnom útočníkom, ozbrojeným a útočiacim rôznymi spôsobmi v stanovenom poradí. Úlohou „Ukeho“ je tieto pomyselné útoky vykrývať a súčasne vykonávať aj vlastné protiútoky a to vopred stanovenými technikami, ktorých nadväznosť na seba tvorí celok. Techniky sú vykonávané v predpísanom rytme tak, aby kata dávala cvičiacemu pocit reality skutočného boja. Jedná sa teda o vopred presne stanovený sled obranných a útočných techník proti predpokladaným spôsobom útoku.
Cvičenie kata a ich tréning má nesporne veľký vplyv na rozvoj každého adepta karate.
Cvičením kata karatista zlepšuje koordinovanosť pohybov, zdokonaľuje základné techniky, ktoré sa učí a neskôr používa v kumite, zlepšuje napätie a relaxáciu, správne dýchanie. Cvičenie kat tiež výrazne zlepšuje orientáciu karatistu v priestore a v neposlednom rade má aj pozitívny vplyv na rozvoj rýchlosti, dynamiky a sily. Kata je tiež vhodné „fyzické cvičenie“, pretože značne zlepšuje aeróbnu kapacitu pľúc. Toto všetko ale nie sú podstatné dôvody, kvôli ktorým by sa katy cvičiť mali. Kata je kľúčom k pochopeniu podstaty karate a preto by nemali byť v tréningu karate vynechávané. Japonci považujú katu za vrchol kreatívneho umenia. Karate má v Japonsku stále predovšetkým štatút umenia a až potom športu.
Zdroj použitých kresieb: „25 Shotokan-Katas“ od Albrechta Pflügera
Autor použitých kresieb Taikyoku: Dirc Corens, 2006.